قصور پزشکی- دعاوی پزشکی- شکایت از کادر درمان

رابطه پزشک با مراجع و محاکم قضایی

درباره قصور پزشکی چه می دانید؟

کارشناس

هر پزشکی ممکن است جهت کارشناسی در محاکم قضایی و پرونده ها از طرف قاضی به عنوان کارشناس، مورد مشورت قرار گیرد. البته در حال حاضر با توجه به استعلام قضات و مراجع قضایی و انتظامی از سازمان پزشکی قانونی، پزشکان مشاور این سازمان در رشته های مختلف به طور غیرمستقیم و کارشناسان و متخصصین پزشکی قانونی شاغل در این سازمان به طور مستقیم جهت کارشناسی پرونده ها مورد مشورت قرار می گیرند.

متهم

در مواردی که شکایتی از پزشکان و دندانپزشکان در امر درمان مطرح می شود پزشک یا دندانپزشک به عنوان متشکی عنه (متهم) با مراجع قضایی مواجه می شود و بدیهی است که دفاع موثر و مناسب در این محاکم، بسیار مهم و تاثیرگذار است.

شاهد

در امور پزشکی در موارد قصور پزشکی و سایر موارد (نظیر حجر و سفاهت و …) قاضی می تواند از پزشکانی که اطلاعاتی درخصوص بیماران دارند، به عنوان شاهد استفاده نماید.

قصور پزشکی

قصور پزشک، دندانپزشک و کادر درمان از نظر حقوقی چهار نوع است:

1) بی احتیاطی

عملی که در امر درمان نباید انجام می شد و انجام شده است یا اتفاقی که نباید رخ می داد (عارضه ای که نباید ایجاد می شد) و ایجاد شده است و باعث عارضه ای جهت بیمار شده است. مانند باقی ماندن گاز استریل در حین جراحی داخل شکم

قصور پزشکی - بی احتیاطی
قصور پزشکی - بی مبالاتی

2) بی مبالاتی

عملی که لازم بود انجام شود و انجام نشده است و این امر باعث بروز عارضه ای در بیمار شده است. مثلا عدم رزرو خون قبل از جراحی که باعث تاخیر یا عدم امکان درمان بیمار در حین خونریزی هنگام جراحی شود.

3) عدم تبحر یا عدم مهارت

که مفهوم آن عدم تسلط علمی یا عملی در حین مبادرت به درمان بیماران است که این عدم تسلط باعث عارضه ای در بیمار شده است. مثلا جراح مسنی که بدلیل لرزش دست باعث بروز عارضه در بیمار شود یا عدم تبحر علمی پزشک در درمان بیماران که منجر به آسیب بیمار شود.

قصور پزشکی - عدم تبحر یا عدم مهارت
قصور پزشکی - عدم رعایت نظامات دولتی

4) عدم رعایت نظامات دولتی

عمل نکردن به هر یک از دستورالعمل ها و بخشنامه ها و آئین نامه های دولتی.

موسسه حقوقی راستین آماده ارائه مشاوره در زمینه طرح دعاوی، تدوین لوایح و دفاعیه در حوزه قصور پزشکی و ارائه خدمات تخصصی در این زمینه به پزشکان و کادر درمان می باشد.

بیماران محترم قبل از طرح شکایت از کادر درمان با ما مشورت نمائید. هر اتفاقی که در مسیر درمان رخ می دهد، قصور نیست. جهت جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه قبل از طرح شکایت با ما مشورت نمائید.