حکم حجر و سفاهت - وکیل پزشک راستین

حکم حجر و سفاهت

افراد جامعه برای انجام معاملات و هر نوع تصمیم گیری در امور مهم باید اهلیت و صلاحیت قانونی داشته باشند که جهت اهلیت و صلاحیت قانونی شرط لازم داشتن عقل، اختیار، بلوغ و رشد می باشد. لذا افراد غیر رشید و نابالغ توانایی اداره امور مالی و مهم خود را ندارند.

معنی لغوی سفاهت و حجر به ممانعت و بازداشتن فردی از انجام دادن کاری باز می گردد. حجر در مقابل اهلیت است و وضعیت حقوقی شخصی است که صلاحیت داشتن حق معینی را برای اعمال آن حق ندارد. کسی محجور است که دارای حجر می باشد و حجر در مقابل اهلیت است.

افراد بالغ و رشید در صورتی که از نظر عقلی صلاحیت اداره امور مالی خود را نداشته باشند (نظیر عقب ماندگان ذهنی، مجانین، اختلالات شناختی شدید و زوال عقل و …) محجور می باشند و در صورتی که هر یک از این مشکلات برطرف گردد نامبرده صلاحیت رفع حجر را داراست.

طبق ماده 1207 قانون مدنی محجوری سه دسته می باشند:

صغار

دسته اول افراد صغیر هستند و صغیر شخصی است که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و قادر به تشخیص امور خود نیست.

مجانین

دسته سوم مجانین یا افراد دیوانه که فاقد قوه عقل هستند و یا بدلیل اختلال قوای عقلی توانایی انجام امور مالی و غیرمالی خود را ندارند که این افراد ممنوعیت تصرف در اموال و حق و حقوق مدنی خود را دارند که این ممنوعیت بدلیل حمایت قانون از آنان است.

غیر رشید

دسته دوم افراد غیر رشید یا سفیه هستند که علیرغم رسیدن به سن قانونی توانایی درک، تشخیص و تمیز خوب و بد مسائل مالی را ندارند.

محجورین مجنون در تمام امور ممنوعیت دخالت دارند. محجورین سفیه فقط از اداره امور مالی خود منع شده اند. با توجه به اهمیت اطلاع از وضعیت روانپزشکی افراد ، تشخیص سفاهت و حجر بدون داشتن اطلاعات پزشکی مقدور نیست.

نظر به اهمیت این موارد در حوزه مسئولیت کیفری افراد و سوء استفاده از افراد سفیه یا محجور جهت انجام معاملات و نیاز به ابطال معاملات قبل از تشکیل پرونده های قضایی و طرح دعاوی در محاکم با ارائه کلیه مدارک از مشاوره پزشکان قانونی مجرب این موسسه بهره مند شوید و تدوین لوایح خود را به وکلای مجرب موسسه حقوقی وکلای راستین بسپارید.